แนวโน้ม ปี 2560 เศรษฐกิจ “ทรงตัว” เงินเดือนขยับร้อยละ 5.5

พิชญ์พจี สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการบริษัทวิลลิส ทาวเวอร์ วัตสัน ประเทศไทย

เปิดเผย

จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ “คงที่” ในปี 2560 โดยคาดการณ์จีดีพีประเทศไทยขยายตัวใกล้เคียงปีนี้ที่ราวร้อยละ 3.2-3.3

ดังนั้น ในการสำรวจค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมต่างๆ ประเมินการปรับขึ้นเงินเดือนปี 2560 ใกล้เคียงกัน เฉลี่ยที่ร้อยละ 5.5 หรือเท่ากับปี 2559

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 ขณะที่การปรับเงินเดือนเฉลี่ยที่ร้อยละ 5.5

ดังนั้น จะมีเงินเข้ากระเป๋าในตลาดแรงงานที่อัตราร้อยละ 4.4 ต่ำกว่าปี 2559 ที่มีรายได้จริงที่อัตราร้อยละ 5.3 เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อต่ำกว่า

ค่าตอบแทนจากการปรับเงินเดือนปี 2560 เข้ากระเป๋าแรงงานต่ำกว่าปี 2559 แม้ตัวเลขปรับเงินเดือนเฉลี่ยเท่ากัน เพราะราคาสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่จีดีพีจะเติบโตเท่าปีนี้

ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจทรงตัว ผู้บริโภคจะระมัดระวังการจับจ่ายจากเงินในกระเป๋าน้อยลง

จากการสำรวจการปรับปรุงเงินเดือนปี 2560 รายอุตสาหกรรม พบว่า อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยสูงสุดคือธุรกิจประกันชีวิตที่ร้อยละ 6 ธนาคารและสถาบันการเงินร้อยละ 5.4 อุตสาหกรรมไฮเทคร้อยละ 5.5 ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ร้อยละ 5.5

และต่ำสุด คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2559 อัตราลาออกของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 12 ต่ำกว่าปี 2558 เฉลี่ยที่ร้อยละ 14 เนื่องจากปีนี้ภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างนิ่ง ไม่มีอุตสาหกรรมใดเติบโตอย่างหวือหวา ขณะที่กระแสสตาร์ตอัพเป็นการลาออกของกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อไปประกอบธุรกิจของตัวเอง

ไม่ใช่การลาออกเพื่อเปลี่ยนงานของอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ