รู้จักสำนวนล้านนา ที่ว่า “ดอกไม้บาน กิ๋นตานเกิด”

อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า “ดอกไม้บาน กิ๋นตานเกิด”

ดอกไม้บานในที่นี้ เป็นความเปรียบ หมายความว่า หลังจากความเอาใจใส่เพียรพยายามลงแรงทะนุบำรุงต้นไม้แล้ว วันหนึ่งต้นไม้ก็จะผลิดอก เมื่อดอกไม้บาน จึงเปรียบได้กับการประสบความสำเร็จในการงานที่ลงทุนลงแรงไประยะเวลาหนึ่ง

ตาน หรือ ทาน คือการให้ การมอบให้ หรือการถวายสิ่งของเครื่องใช้เพื่อบูชาคุณ ส่วนมากมักจะสัมพันธ์กับศาสนา สะท้อนให้เห็นถึงจารีตของคนล้านนาที่ผูกพันอยู่กับความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา

ส่วนคำว่า “กินทาน” แปลว่า งานที่มีทั้งการเลี้ยงดูปูเสื่อญาติมิตร และทำพิธีทางศาสนาไปพร้อมๆ กัน นับเป็นงานฉลองตามจารีตของคนพื้นถิ่นล้านนา

ดังนั้น สำนวน “ดอกไม้บาน กินทานเกิด” จึงแปลว่า เมื่อการงานประสบความสำเร็จก็ย่อมมีการฉลองเป็นธรรมดา

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 นี้ ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอมอบคร่าวปีใหม่อาราธนาเทพเทวดา อวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิต ดังต่อไปนี้

ยามดวงดอกไม้ บานใบ ใจหวาน

หอมสุ- คนธ์มาลย์ สำราญ ทั่วหล้า

แล้วการ งานใด ดั่งใจ เจ้าข้า (แล้วการ-เสร็จงาน)

กินทาน ทวยมา สาธุ (ทวยมา-ตามมา)

ถึงฤกษ์ เบิกดี ปีใหม่ รอดลุ

อัญชุ- ลีไหว้ เทวา

ปันพร พี่น้อง ทั่วท้อง ทิศา (ปันพร-ให้พร)

สุขี ชีวา เหมือนกัน เนอเจ้าฯ

(ผู้ประพันธ์ – สนั่น ธรรมธิ)

สวัสดีปีใหม่ ขอให้ดอกไม้บาน รื่นเริงเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีเทอญ

บทความก่อนหน้านี้พยากรณ์ดวงชะตาโลก และดวงประเทศไทยปี พ.ศ.2562
บทความถัดไปคนอยากเลือกตั้ง! นัดอีก13 ม.ค. แยกราชประสงค์ และศาลากลางจังหวัดต่างๆ