ย้อนอดีต ‘ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร’ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ผู้มากับพระ”

ชื่อของ “ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร” ไม่เพียงแต่จะเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2489

หากยังเป็น “อดีตกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย”

และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่นำมาซึ่งคำสั่งที่ 66/2523 เรื่องนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

จากเด็กหนุ่มแห่งตำบลท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ร่ำเรียนจบชั้นมัธยม 8 จากโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

และสอบเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอักษรบัณฑิตรุ่นที่ 2

หลังจบการศึกษาแล้วนายประเสริฐได้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ.2480

แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2480 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร เป็นหนึ่งในผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนราษฎร ซึ่งได้จัดทำแผ่นปลิวหาเสียงที่นับว่า “แปลก”

เพราะแผ่นพับนั้นนอกเหนือจากจะมีข้อเขียนบอกเล่าถึงการมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรของนายประเสริฐแล้ว

หากยังมี “คำอนุโมทนาและอำนวยพร” ของพระเถราจารย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย

ดังคำอนุโมทนาและอำนวยพรของ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) เจ้าอาวาสวัดราชาวาส ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะหนรองใต้ บัญชาการคณะมณฑลนครศรีธรรมราชและภูเก็ต ว่า

“นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร อ.บ. ประสงค์จะสมัครรับเลือกผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อันเป็นภูมิลำเนาของตน เห็นว่าเป็นความประสงค์ที่ดี และเธอมีความรู้ความสามารถอาจทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ ถ้าได้รับเลือกเป็นผู้แทนน่าจะสำเร็จประโยชน์ จึงขออนุโมทนาและอำนวยพร” พระธรรมวโรดม 14/2/2480

คำอนุโมทนาและอำนวยพรของของท่านเจ้าคุณพระธรรมปรีชาอุดม (พุ่ม โชติปาโล) วัดตรณาราม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า

“นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ตามที่เธอสมัครเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนนั้นเห็นว่าเป็นความคิดที่ดี ด้วยเป็นหนทางทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ทั้งเธอก็มีความรู้ความสามารถอาจทำประโยชน์ได้ จึงขออนุโมทนาและอำนวยพร” พระธรรมปรีชาอุดม 24/2/2480

คำอนุโมทนาและอำนวยพรของ ท่านพระครูศาสนภารพินิจ (พลับ ฐิติกโร) ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น “พระธรรมวิโรจนเถร” วัดธรรมบูชา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดกิตติมศักดิ์ ว่า

“นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร (อ.บ.) สมัครรับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยินดี ขออำนวยพรให้แก่เธอผู้หวังดีต่อประเทศชาติสมดังความปรารถนาทุกประการเทอญ โดยความตั้งใจ” พระครูศาสนภารพินิจ 27/2/2480

คำอนุโมทนาและอำนวยพรของ ท่านพระครูโยคาธิการวินิต (ทอง ฐิติกโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนั้นเป็นเจ้าคณะแขวงบ้านดอน ว่า

“นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร การที่เธอตั้งความปรารถนาลงไปแล้วพร้อมด้วยกายวาจาใจ จะสมัครรับเลือกผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญครั้งนี้ นับว่าเป็นความตั้งใจชอบด้วยประการทั้งปวง สิทฺธิ กิจฺจํ จ โหนฺตุ เต ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ให้เธอสำเร็จกิจทุกประการเทอญ” พระครูโยคาธิการวินิต 21/2/2480

คำอนุโมทนาและอำนวยพรของ ท่านพระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม) รองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนั้นเป็นเจ้าคณะแขวงไชยา ว่า

“ตามที่นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร มีความจำนงจะสมัครรับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น นับว่าเป็นผู้มีเจตนาดีต่อประเทศชาติโดยแท้ ข้าพเจ้ามีความยินดี ด้วยอำนาจความเจตนาดีของเธอ และความจริงใจของข้าพเจ้าดังกล่าวแล้ว จงเป็นผลสำเร็จสมประสงค์เถิด” พระครูโสภณเจตสิการาม 26/2/2480

คำอนุโมทนาและอำนวยพรของ ท่านพระครูประกาศิตธรรมคุณ (ท่านพระครูเพ็ชร์ อินฺทโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรประดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนั้นเป็นเจ้าคณะแขวงกิตติมศักดิ์ ว่า

“ขอเจริญศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลชนมสุขทุกประการ จงมีแก่นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร คือ อายุ วรรณะ สุขะ ยศ สวรรค์ จงสำเร็จแก่ท่านทุกอิริยาบถ เทอญ”

พระครูประกาศิตธรรมคุณ 21/2/2480

น่าเสียดายว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2480 ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ของประเทศไทย นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และเป็นครั้งแรกที่เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ วุฒิ สุวรรณรักษ์

ในการเลือกตั้งวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ได้ลงรับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ยังคงเป็นนายวุฒิ สุวรรณรักษ์

นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร มาได้รับการเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเลือกตั้งเดือนสิงหาคม พ.ศ.2489