จะเปิดร้านอาหารเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ต้องรู้เรื่องพวกนี้ไว้(ใช่ว่า)

รสนิยม ร้านอาหารสูงวัย ต่อจากเดินทางท่องเที่ยว

สํานักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

โดยสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุโลกเปรียบเทียบในปี 2558 มีกลุ่มผู้สูงวัยร้อยละ 12.3 เท่ากับ 901 ล้านคน

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2573 เป็นร้อยละ 16.5 เท่ากับ 1,402 ล้านคน และปี 2603 ขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 21.5 เท่ากับ 2,092 ล้านคน

3 ประเทศที่มีกลุ่มประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในเอเชีย อันดับ 1 ญี่ปุ่น ร้อยละ 26 สิงคโปร์ร้อยละ 23 ไทย ร้อยละ 19

ปัจจุบันไทยมีประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 จากประชากรทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่าในปี 2574 ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าสัดส่วนของจำนวนผู้สูงอายุในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16 ในปี 2563 และร้อยละ 25 ในปี 2573 สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดผู้สูงอายุมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ มีความต้องการสินค้าและบริการเฉพาะด้าน

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการที่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน รวมถึงตอบสนองต่อความสุขทางกายและจิตใจในบั้นปลายชีวิต

จากการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าส่วนใหญ่ต้องการใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รองลงมาต้องการใช้จ่ายปรับปรุงด้านที่อยู่อาศัย สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการมีชีวิตที่ดี

และอันดับ 3 ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 30 ต้องการใช้จ่ายในด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

บทความก่อนหน้านี้กาละแมร์ พัชรศรี : ทีมฟุตบอลที่ไทยเอาใจช่วย มากกว่าชาติไหนๆ
บทความถัดไปจากมารดา “ธงทอง จันทรางศุ” กับงานเขียน “แม่คุยกับลูก” : ลำดับภาพความหลัง